Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 1. Definicje
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego OTIEN;
  • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.otien.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy OTIEN a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.otien.com prowadzony jest przez Annę  Berezowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Anna Berezowska” z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Browarna 42/9, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 7343524835, REGON: 123089520
  • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Sklep internetowy, działa pod adresem www.otien.com
   • Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres info@otien.com
  • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
   • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  • Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • Microsoft Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies, lub
   • Mozilla Firefox w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies, lub
   • Google Chrome w wersji 35.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies,
   • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  • W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa OTIEN zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.otien.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  • Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
  • Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
  • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  • Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  • OTIEN może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
   • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
   • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez OTIEN za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię OTIEN.
  • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody OTIEN.
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla OTIEN;
   • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.otien.com, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu oraz określić jego parametry (takie jak np. rozmiar, kolor, ilość), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   • przedmiotu zamówienia;
   • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
   • wybranej metody płatności;
   • wybranego sposobu dostawy;
   • czasu dostawy;
   • wprowadzonych przez Klienta kodów zniżkowych i kodów kart podarunkowych.
  • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Płacę”.
  • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z OTIEN Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  • Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email zatytułowanej "Potwierdzenie zamówienia [numer]", zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z OTIEN
  • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 5. Dostawa
  • Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  • Dostawa zamówionych Towarów odbywa się Pocztą Polską lub InPost.
  • Koszty dostawy wynoszą: 
   Nazwa usługi Wartość zamówienia
   do 198.99 zł od 199 zł
   List polecony priorytetowy (Poczta Polska) 9.90 zł 0.00 zł
   Paczkomaty (InPost) 14.90 zł 0.00 zł
   Pobranie (Kurier) 20.00 zł 20.00 zł
 6. Szacunkowe terminy dostarczania przesyłek (wg. informacji podanych na stronach usługodawców) wynoszą:
  • List polecony priorytetowy (Poczta Polska) - adresat otrzyma przesyłkę w następnym dniu roboczym po dniu nadania pod warunkiem nadania do godziny 15:00;
  • Paczkomaty (InPost) - dostawa następnego dnia roboczego po nadaniu;
  • Dodatkowo, koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 7. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury.
 9. Uwagi dotyczące dostawy za pobraniem
  • Sklep będzie dochodził zwrotu kosztów dostawy w przypadku gdy Klient świadomie odmówi zapłaty za zamówioną przesyłkę pobraniową. Prosimy o przemyślane zakupy.
 10. Ceny i sposoby płatności
  • Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
  • Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   • przelewem na numer konta bankowego: 92 1140 2004 0000 3102 7669 7754 (mBank);
   • płatnością w systemie DotPay;
   • kartą płatniczą VISA lub MasterCard (karta kredytowa zostaje obciążona w momencie złożenia zamówienia);
   • gotówką przy odbiorze towaru od kuriera.
 11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
  • Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres OTIEN podany w niniejszym Regulaminie.
  • Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: OTIEN, ul. Browarna 42, 33-300 Nowy Sącz.
  • Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  • Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 12. Reklamacje dotyczące Towarów
  • OTIEN jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@otien.com. OTIEN zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  • Reklamowany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  • Koszt opakowania i odesłania towaru w przypadku uznania reklamacji ponosi Sprzedawca.
  • Towary oferowane w sklepie internetowym OTIEN.com są fabrycznie nowe i podlegają prawu rękojmi przez okres 24 miesięcy od daty doręczenia produktu.
  • Prawu rękojmi podlegają wszystkie ukryte wady fizyczne produktu.
  • Rękojmi nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieodpowiedniego użytkowania, narażania produktu na niekorzystne warunki otoczenia (kontakt z wodą, chemią gospodarczą, tarcie produktu o szorstkie powierzchnie itp.) jak również uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zmęczenia materiału w czasie jego użytkowania. Produkty w kolorze złotym pod wpływem wody, potu czy kremu bardzo szybko tracą barwę.Należy z wielką ostrożnością unikać jakiejkolwiek z tych sytuacji powodujących zniszczenie materiału. Uszkodzenia te nie podlegają reklamacji ponieważ są wywołane niewłaściwym użytkowaniem. 
  • Rękojmi nie podlegają produkty przecenione.
  • Rękojmia firmy OTIEN w przypadku zegarków nie obejmuje:
   • mechanicznych uszkodzeń koperty;
   • uszkodzeń mechanicznych/termicznych/chemicznych;
   • pęknięć szkiełek;
   • pasków, bransolet, teleskopów;
   • ścierania się powłok galwanicznych;
   • wniknięcia wody/pary/kurzu do środka w przypadku zegarków, które nie są oznaczone jako wodoszczelne;
   • baterii: większość zegarków kwarcowych posiada zamontowaną baterię – lecz nie jest ona częścią oferty i jej stan naładowania nie podlega roszczeniom oraz reklamacji.
 13. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  • OTIEN podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić OTIEN o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: OTIEN, ul. Browarna 42, 33-300 Nowy Sącz, mailowo pod adres info@otien.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  • OTIEN zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 14. Postanowienia końcowe
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OTIEN a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OTIEN a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę OTIEN.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl