Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 1. Definicje
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego OTIEN;
  • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.otien.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy OTIEN a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania  ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.otien.com prowadzony jest przez firmę "BB Ventures Barbara Berezowska" z siedzibą w Nowym Sączu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Browarna 42/9, 33-300 Nowy Sącz, Polska); zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadająca numer NIP 7341424880 oraz REGON 365491179.
  • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Sklep internetowy, działa pod adresem www.otien.com
   • Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres info@otien.com
  • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
   • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  • Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • Microsoft Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies, lub
   • Mozilla Firefox w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies, lub
   • Google Chrome w wersji 35.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies,
   • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  • W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa OTIEN zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.otien.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  • Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
  • Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
  • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  • Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  • OTIEN może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
   • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
   • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez OTIEN za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię OTIEN.
  • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody OTIEN.
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla OTIEN;
   • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.otien.com, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu oraz określić jego parametry (takie jak np. rozmiar, kolor, ilość), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   • przedmiotu zamówienia;
   • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
   • wybranej metody płatności;
   • wybranego sposobu dostawy;
   • czasu dostawy;
   • wprowadzonych przez Klienta kodów zniżkowych i kodów kart podarunkowych.
  • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Płacę”.
  • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z OTIEN Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  • Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email zatytułowanej "Potwierdzenie zamówienia [numer]", zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z OTIEN
  • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 5. Dostawa
  • Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  • Dostawa zamówionych Towarów odbywa się Pocztą Polską lub InPost.
  • Koszty dostawy wynoszą:
   1. Nazwa usługiWartość zamówienia
    do 199.99 złod 200 zł
    List polecony priorytetowy (Poczta Polska)8.00 zł0.00 zł
    Paczkomaty (InPost)15.00 zł0.00 zł
  • Szacunkowe terminy dostarczania przesyłek (wg. informacji podanych na stronach usługodawców) wynoszą:
   • List polecony priorytetowy (Poczta Polska) - adresat otrzyma przesyłkę w następnym dniu roboczym po dniu nadania pod warunkiem nadania do godziny 15:00;
   • Paczkomaty (InPost) - dostawa następnego dnia roboczego po nadaniu;
   • Dodatkowo, koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  • Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury.
  • Uwagi dotyczące dostawy za pobraniem
   • Sklep będzie dochodził zwrotu kosztów dostawy w przypadku gdy Klient świadomie odmówi zapłaty za zamówioną przesyłkę pobraniową. Prosimy o przemyślane zakupy.
 6. Ceny i sposoby płatności
  • Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
  • Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   • przelewem na numer konta bankowego: 92 1140 2004 0000 3102 7669 7754 (mBank);
   • płatnością w systemie DotPay;
   • kartą płatniczą VISA lub MasterCard (karta kredytowa zostaje obciążona w momencie złożenia zamówienia);
   • gotówką przy odbiorze towaru od kuriera.
 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
  • Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres OTIEN podany w niniejszym Regulaminie.
  • Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: OTIEN, ul. Browarna 42, 33-300 Nowy Sącz.
  • Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  • Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 8. Reklamacje dotyczące Towarów
  • OTIEN jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@otien.com. OTIEN zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  • Reklamowany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  • Koszt opakowania i odesłania towaru w przypadku uznania reklamacji ponosi Sprzedawca.
  • Towary oferowane w sklepie internetowym OTIEN.com są fabrycznie nowe i podlegają prawu rękojmi przez okres 24 miesięcy od daty doręczenia produktu.
  • Prawu rękojmi podlegają wszystkie ukryte wady fizyczne produktu.
  • Rękojmi nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieodpowiedniego użytkowania, narażania produktu na niekorzystne warunki otoczenia (kontakt z wodą, chemią gospodarczą, tarcie produktu o szorstkie powierzchnie itp.) jak również uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zmęczenia materiału w czasie jego użytkowania. Produkty w kolorze złotym pod wpływem wody, potu czy kremu bardzo szybko tracą barwę.Należy z wielką ostrożnością unikać jakiejkolwiek z tych sytuacji powodujących zniszczenie materiału. Uszkodzenia te nie podlegają reklamacji ponieważ są wywołane niewłaściwym użytkowaniem. 
  • Rękojmi nie podlegają produkty przecenione.
  • Rękojmia firmy OTIEN w przypadku zegarków nie obejmuje:
   • mechanicznych uszkodzeń koperty;
   • uszkodzeń mechanicznych/termicznych/chemicznych;
   • pęknięć szkiełek;
   • pasków, bransolet, teleskopów;
   • ścierania się powłok galwanicznych;
   • wniknięcia wody/pary/kurzu do środka w przypadku zegarków, które nie są oznaczone jako wodoszczelne;
   • baterii: większość zegarków kwarcowych posiada zamontowaną baterię – lecz nie jest ona częścią oferty i jej stan naładowania nie podlega roszczeniom oraz reklamacji.
 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  • OTIEN podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić OTIEN o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: OTIEN, ul. Browarna 42, 33-300 Nowy Sącz, mailowo pod adres info@otien.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  • OTIEN zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 10. Postanowienia końcowe
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OTIEN a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OTIEN a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę OTIEN.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 • zapytania"xtagendz
 • zapytania"xtagendz
 • zapytania"xtagendz
 • zapytania"xtagendzzapytania"xtagendzzapytania"xtagendzzapytania">zapytania">zapytania">

  zapytania">zapytania">zapytania">

  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoplo.pl