Regulamin Programu Lojalnościowego

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki Programu Lojalnościowego zwanego dalej Programem.

2. Organizatorem Programu jest właściciel sklepu OTIEN: Anna Berezowska z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Browarna 42/9, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 7343524835, REGON: 123089520

3. Program został uruchomiony w dniu 18 marca 2023 roku.

4. Naliczanie punktów lojalnościowych rozpoczęło się w momencie uruchomienia Programu.

5. Klient przystępuje do Programu poprzez: założenie konta użytkownika w sklepie internetowym www.otien.com (dalej: "Sklep internetowy"). Z momentem przystąpienia do Programu Klient staje się Klubowiczem.

6. Zasady uczestnictwa w Programie reguluje niniejszy Regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie www.otien.com.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia Programu, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie ograniczą praw Klubowiczów w zakresie Premii lub udziału w dedykowanych promocjach w ramach Programu na zasadach obowiązujących przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.otien.com. W razie braku zgody na zmiany w Regulaminie Klubowicz może zrezygnować z członkostwa w Programie w każdym czasie.

§2. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Program Lojalnościowy to specjalny program przeznaczony dla wszystkich klientów Sklepu Internetowego www.otien.com, którzy założyli konto użytkownika w Sklepie OTIEN.

2. Twój aktualny status uczestnictwa w Programie można sprawdzić po zalogowaniu się na konto klienta na stronie www.otien.com.

3. Aby przystąpić do Programu, należy:

• założyć konto użytkownika w Sklepie Internetowym www.otien.com,

• zapoznać się z regulaminem Programu Lojalnościowego oraz polityką prywatności,

• wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta klienta, informacji marketingowych oraz handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez www.otien.com,

• wyrazić chęć udziału w Programie poprzez kliknięcie przycisku "Chcę przystąpić do Programu Lojalnościowego",

• potwierdzić chęć uczestnictwa w Programie poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdzam udział w Programie Lojalnościowym” oraz potwierdzić chęć otrzymywania informacji marketingowych oraz handlowych poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdzam”

4. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Konto Klubowicza, który potwierdził chęć korzystania z Programu powinno posiadać wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),

6. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Konto w Programie zostanie dezaktywowane, po wycofaniu zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta klienta, informacji marketingowych oraz handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez www.otien.com

§3. ZASADY NALICZANIA I WYKORZYSTYWANIA RABATU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

1. Klubowicz, dokonując zakupów w Sklepie Internetowym gromadzi punkty lojalnościowe, gdzie za każde wydane 20 zł, otrzymuje 100 punktów lojalnościowy. Punkty lojalnościowe sumują się na koncie Klienta i mogą być zamienione na produkty ze sklepu www.otien.com.

2. Produkty, za które naliczane są punkty z programu lojalnościowego oznaczone są na stronie internetowej. Przy każdym produkcie została podana ilość punktów, jaką klient otrzyma po dokonanym zakupie. Przy zakupie produktów objętych rabatem punkty nie są naliczane.

3. Kody rabatowe wygenerowane z punktów Programu Lojalnościowego, nie obejmują produktów przecenionych lub produktów objętych inną promocją,

4. 1 punkt lojalnościowy przeliczany jest na 0,01 zł. Klubowicz może zamienić punkty na wybrany towar ze sklepu www.otien.com dostępny w puli produktów do wymiany widocznych po zalogowaniu na swoje konto.

5. Wymiana towaru za punkty lojalnościowe następuje w formie: punkty lojalnościowe + 0,01zł 

6. Wszelkie informacje na temat stanu konta Klubowicza są dostępne na stronie www.otien.com,

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany dostępnych towarów do wymiany za punkty.

8. Jeżeli Punkty na koncie Klubowicza zostały naliczone lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonej Premii, o czym Klubowicz zostanie poinformowany.

9. Klient traci swoje zgromadzone punkty lojalnościowe z danego zamówienia w przypadku: anulowania zamówienia, zwrotu towaru, nieodebrania zamówienia.

§4. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) – dalej jako "RODO". Administratorem danych osobowych Członka programu Lojalnościowego jest Organizator Programu.

2. Członek Klubu może zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Polityce Prywatności sklepu www.otien.com

3. Członek Klubu jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Programu, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

§5. ZAMKNIĘCIE PROGRAMU. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Programu w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Klubowiczów.

2. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Programu na wszystkich Kartach i kontach klubowiczów zostaje zablokowana możliwość naliczania Premii, co nie narusza uprawnienia Klubowicza do wykorzystania naliczonej na jego koncie Premii w terminie do 180 dni od dokonania poszczególnych transakcji.

3. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.otien.com oraz powiadomienia Klubowiczów w formie mailowej, lub innej, wybranej przez Organizatora.

4. Fakt zamknięcia lub zawieszenia Programu przez Organizatora nie uprawnia Klubowicza do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty Premii w gotówce.

5. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie następuje na żądanie Klienta, po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: info@otien.com oraz po wycofaniu zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta klienta, informacji marketingowych oraz handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez www.otien.com

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Klubowicz jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanej Premii lub realizacji rabatu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana mailem na: info@otien.com

2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

3. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

4. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klubowiczom na stronie internetowej www.otien.com

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl